0867.111.333

Hiển thị tất cả 34 kết quả

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASPLS-VS-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASPLS-VS-P01PP-00
 • Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASPLS-VS-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASPLS-VS-P02PP-00
 • Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASPLS-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASPLS-VS-PP000-00
 • Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASVUL-0I-P01PP-00
 • Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASVUL-0I-P02PP-00
 • Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-P03PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASVUL-0I-P03PP-00
 • Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 3 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-P04PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASVUL-0I-P04PP-00
 • Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 4 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Perpetual licenses: V-VASVUL-0I-PP000-00
 • Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Availability Suite V-VASVUL-0I-SU1YP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Availability Suite
 • Universal Subscription licenses: V-VASVUL-0I-SU1YP-00
 • Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.
 • License thuê bao, bán theo từng gói số lượng 10, bao gồm máy ảo, máy chủ, workstation, agent, đám máy hoặc ứng dụng plug-In SAP/Oracle và NAS.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRPLS-VS-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Perpetual licenses: V-VBRPLS-VS-P01PP-00
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRPLS-VS-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Perpetual licenses: V-VBRPLS-VS-P02PP-00
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRPLS-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Perpetual licenses: V-VBRPLS-VS-PP000-00
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-P01PP-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • License vĩnh viễn, bán theo gói 10 instanse. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents, Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS
 • Option : License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-P02PP-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • License vĩnh viễn, bán theo gói 10 instanse. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents, Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-P03PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-P03PP-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • License vĩnh viễn, bán theo gói 10 instanse. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents, Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS
 • Option: License bổ sung thêm 3 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-P04PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-P04PP-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • License vĩnh viễn, bán theo gói 10 instanse. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents, Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS
 • Option: License bổ sung thêm 4 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-PP000-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • License vĩnh viễn, bán theo gói 10 instanse. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents, Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup & Replication V-VBRVUL-0I-SU1YP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup & Replication
 • Universal Perpetual licenses: V-VBRVUL-0I-SU1YP-00
 • Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.
 • License thuê bao 1 năm, bán theo gói 10 instance. Bao gồm VM, Server hoặc Workstation Agents (cho Windows, Linux và Oracle Solaris), Cloud VM hoặc App Plug-In SAP/Oracle và NAS.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSENT-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Perpetual licenses: V-ESSENT-VS-PP000-00
 • Veeam Backup Essentials Enterprise. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack.
 • Limit of 6 sockets of Veeam Backup Essentials (any hypervisor, any edition) per contract or installation.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSPLS-VS-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Perpetual licenses: V-ESSPLS-VS-P01PP-00
 • Veeam Backup Essentials Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack.
 • Limit of 6 sockets of Veeam Backup Essentials (any hypervisor, any edition) per contract or installation.
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSPLS-VS-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Perpetual licenses: V-ESSPLS-VS-P02PP-00
 • Veeam Backup Essentials Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack.
 • Limit of 6 sockets of Veeam Backup Essentials (any hypervisor, any edition) per contract or installation.
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSPLS-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Perpetual licenses: V-ESSPLS-VS-PP000-00
 • Veeam Backup Essentials Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack.
 • Limit of 6 sockets of Veeam Backup Essentials (any hypervisor, any edition) per contract or installation.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSSTD-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Perpetual licenses: V-ESSSTD-VS-PP000-00
 • Veeam Backup Essentials Standard. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack.
 • Limit of 6 sockets of Veeam Backup Essentials (any hypervisor, any edition) per contract or installation.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Universal Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Perpetual licenses: V-ESSVUL-0I-P01PP-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 5, maximum purchase 10 packs. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Universal Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Perpetual licenses: V-ESSVUL-0I-P02PP-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 5, maximum purchase 10 packs. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-P03PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Universal Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Perpetual licenses: V-ESSVUL-0I-P03PP-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 5, maximum purchase 10 packs. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 3 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-P04PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Universal Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Perpetual licenses: V-ESSVUL-0I-P04PP-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 5, maximum purchase 10 packs. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option: License bổ sung thêm 4 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Perpetual licenses: V-ESSVUL-0I-PP000-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Perpetual Universal license, sold by packs of 5, maximum purchase 10 packs. Includes VM, Server or Workstation Agents, Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup Essentials V-ESSVUL-0I-SU1YP-00
 • Brand: VEEAM
 • Universal Licenses For: Veeam Backup Essentials
 • Universal Subscription licenses: V-ESSVUL-0I-SU1YP-00
 • Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.
 • License thuê bao, bán theo từng gói số lượng 5, tối đa mua được 10 license cho 1 hệ thống. Bao gồm máy ảo, máy chủ, workstation, agent, đám máy hoặc ứng dụng plug-In SAP/Oracle và NAS.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam Backup for Microsoft Office 365 V-VBO365-0U-SU1YP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • Subscription licenses: V-VBO365-0U-SU1YP-00
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365 – 1 Year Subscription Upfront Billing License & Production (24/7) Support
 • Thuê bao nhiều năm với thanh toán trả trước tất cả các năm trong 1 bản. Khách hàng cam kết trả trước toán bộ thời gian hợp đồng. Mua tối thiểu 10 licenses cho mỗi đơn đặt hàng.

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam ONE V-ONE000-VS-P01PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam ONE
 • Perpetual licenses: V-ONE000-VS-P01PP-00
 • Veeam ONE. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option: License bổ sung thêm 1 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam ONE V-ONE000-VS-P02PP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam ONE
 • Perpetual licenses: V-ONE000-VS-P02PP-00
 • Veeam ONE. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option: License bổ sung thêm 2 năm support ngoài 1 năm support có sẵn trong license sản phẩm vĩnh viễn

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam ONE V-ONE000-VS-PP000-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam ONE
 • Perpetual licenses: V-ONE000-VS-PP000-00
 • Veeam ONE. 1 year of Production (24/7) Support is included.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Phần mềm bản quyền Veeam ONE V-ONEVUL-0I-SU1MP-00
 • Brand: VEEAM
 • Licenses For: Veeam ONE
 • Perpetual licenses: V-ONEVUL-0I-SU1MP-00
 • Veeam ONE Universal Subscription License. Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support – Monthly Coterm.
 • Option:

Giá chưa bao gồm VAT

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333