0867.111.333

Thương hiệu:

Juniper Care Next-Day Support For EX Series

 • Hãng: Juniper
 • Dòng: Switch Licenses
 • P/N: Juniper Care Next-Day

Giá chưa bao gồm VAT

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết về Juniper Care Next-Day Support For EX Series

Bảng giá Juniper Care Next-Day Support For EX Series vui lòng liên hệ Hotline để được báo giá và hỗ trợ.

Juniper Care Next-Day Support for EX SeriesMã Juniper Care
Juniper Care NextDay Support for EX2200-24P#SVC-ND-EX2200-24P
Juniper Care NextDay Support for EX2200-24T#SVC-ND-EX2200-24T
Juniper Care NextDay Support for EX2200-48P#SVC-ND-EX2200-48P
Juniper Care NextDay Support for EX2200-48T#SVC-ND-EX2200-48T
Juniper Care NextDay Support for EX2200-C-12T#SVC-ND-EX2200-C-12T
Juniper Care NextDay Support for EX2200-C-12P#SVC-ND-EX2200-C-12P
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24P#SVC-ND-EX23-24P
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24P-VC#SVC-ND-EX23-24PV
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T#SVC-ND-EX23-24T
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T-DC#SVC-ND-EX23-24TD
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T-VC#SVC-ND-EX23-24TV
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48P#SVC-ND-EX23-48P
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48P-VC#SVC-ND-EX23-48PV
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48T#SVC-ND-EX23-48T
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48T-VC#SVC-ND-EX23-48TV
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12P#SVC-ND-EX23-C12P
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12P-VC#SVC-ND-EX23C12PV
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12T#SVC-ND-EX23-C12T
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12T-VC#SVC-ND-EX23C12TV
Juniper Care NextDay Support for EX3300-24P#SVC-ND-EX3300-24P
Juniper Care NextDay Support for EX3300-24T#SVC-ND-EX3300-24T
Juniper Care NextDay Support for EX3300-48P#SVC-ND-EX3300-48P
Juniper Care NextDay Support for EX3300-48T#SVC-ND-EX3300-48T
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24P#SVC-ND-EX3424P
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24T#SVC-ND-EX3424T
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24T-DC#SVC-ND-EX34-24TD
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48P#SVC-ND-EX34-48P
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48T#SVC-ND-EX34-48T
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48T-AFI#SVC-ND-EX34-48TA
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24F#SVC-ND-EX4200-24F
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24P & 24PX#SVC-ND-EX4200-24P
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24T#SVC-ND-EX4200-24T
Juniper Care NextDay Support for EX4200-48P & 48PX#SVC-ND-EX4200-48P
Juniper Care NextDay Support for EX4200-48T#SVC-ND-EX4200-48T
Juniper Care Next Day Support for EX4300-24P#SVC-ND-EX4300P24
Juniper Care Next Day Support for EX4300-24T#SVC-ND-EX4300T24
Juniper Care Next Day Support for EX4300-48P#SVC-ND-EX4300P48
Juniper Care Next Day Support for EX4300-48T#SVC-ND-EX4300T48
Juniper Care NextDay Support for EX4550#SVC-ND-EX4550
Juniper Care NextDay Support for EX4550-32T#SVC-ND-EX455032T
Juniper Care NextDay Support for EX4600-40F#SVC-ND-EX460040F
Juniper Care NextDay Support for EX6210 (all models, line cards included)#SVC-ND-EX6210

Bảng giá Juniper Care Next-Day Support for EX Series Update 2021

ServiceDescription
SVC-ND-EX23-24DAJuniper Care Next Day Support for EX2300-24T-DC-TAA
SVC-ND-EX23-24MPJuniper Care Next Day Support for EX2300-24MP
SVC-ND-EX23-24MTJuniper Care Next Day Support for EX2300-24MP-TAA
SVC-ND-EX23-24MVJuniper Care Next Day Support for EX2300-24MP-VC
SVC-ND-EX23-24PJuniper Care Next Day Support for EX2300-24P
SVC-ND-EX23-24PVJuniper Care Next Day Support for EX2300-24P-VC
SVC-ND-EX23-24TJuniper Care Next Day Support for EX2300-24T
SVC-ND-EX23-24TAJuniper Care Next Day Support for EX2300-24T-TAA
SVC-ND-EX23-24TDJuniper Care Next Day Support for EX2300-24T-DC
SVC-ND-EX23-24TVJuniper Care Next Day Support for EX2300-24T-VC
SVC-ND-EX23-48MPJuniper Care Next Day Support for EX2300-48MP
SVC-ND-EX23-48MTJuniper Care Next Day Support for EX2300-48MP-TAA
SVC-ND-EX23-48MVJuniper Care Next Day Support for EX2300-48MP-VC
SVC-ND-EX23-48PJuniper Care Next Day Support for EX2300-48P
SVC-ND-EX23-48PVJuniper Care Next Day Support for EX2300-48P-VC
SVC-ND-EX23-48TJuniper Care Next Day Support for EX2300-48T
SVC-ND-EX23-48TVJuniper Care Next Day Support for EX2300-48T-VC
SVC-ND-EX23-C12PJuniper Care Next Day Support for EX2300-C-12P
SVC-ND-EX23C12PVJuniper Care Next Day Support for EX2300-C-12P-VC
SVC-ND-EX23-C12TJuniper Care Next Day Support for EX2300-C-12T
SVC-ND-EX23C12TVJuniper Care Next Day Support for EX2300-C-12T-VC
SVC-ND-EX3424PJuniper Care Next Day Support for EX3400-24P
SVC-ND-EX3424TJuniper Care Next Day Support for EX3400-24T
SVC-ND-EX34-24TDJuniper Care Next Day Support for EX3400-24T-DC
SVC-ND-EX34-48PJuniper Care Next Day Support for EX3400-48P
SVC-ND-EX34-48TJuniper Care Next Day Support for EX3400-48T
SVC-ND-EX34-48TAJuniper Care Next Day Support for EX3400-48T-AFI
SVC-ND-EX4300FJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-FAN-(SPARES)
SVC-ND-EX4300F32Juniper Care Next Day Support for EX4300-32F
SVC-ND-EX4300FIJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-FAN-AFI-(SPARES)
SVC-ND-EX4300P24Juniper Care Next Day Support for EX4300-24P
SVC-ND-EX4300P48Juniper Care Next Day Support for EX4300-48P
SVC-ND-EX4300T24Juniper Care Next Day Support for EX4300-24T
SVC-ND-EX4300T48Juniper Care Next Day Support for EX4300-48T (Includes 48T-DC, 48T-DC-AFI, 48T, 48T-AFI)
SVC-ND-EX43-24PSJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-24P-S-(SPARES)
SVC-ND-EX43-24TSJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-24T-S-(SPARES)
SVC-ND-EX43-32FSJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-32F-S-(SPARES)
SVC-ND-EX43-48MPJuniper Care Next Day Support for EX4300-48MP
SVC-ND-EX43-48MTJuniper Care Next Day Support for EX4300-48MP-TAA
SVC-ND-EX43-48PSJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-48P-S-(SPARES)
SVC-ND-EX43-48TSJuniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-48T-S-(SPARES)
SVC-ND-JP-1100AOJuniper Care Next Day Support for JPSU-1100-AC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-JP-350A-IJuniper Care Next Day Support for JPSU-350-AC-AFI-(SPARES)
SVC-ND-JP-350A-OJuniper Care Next Day Support for JPSU-350-AC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-JP-550D-IJuniper Care Next Day Support for JPSU-550-DC-AFI-(SPARES)
SVC-ND-JP-550D-OJuniper Care Next Day Support for JPSU-550-DC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-JP-650A-IJuniper Care Next Day Support for JPSU-650W-AC-AFI-(SPARES)
SVC-ND-JP-650A-OJuniper Care Next Day Support for JPSU-650W-AC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-JP-650D-IJuniper Care Next Day Support for JPSU-650W-DC-AFI-(SPARES)
SVC-ND-JP-650D-OJuniper Care Next Day Support for JPSU-650W-DC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-JP-715A-OJuniper Care Next Day Support for JPSU-715-AC-AFO-(SPARES)
SVC-ND-SRX300HWJuniper Care Next Day Support for SRX300 (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX300JBJuniper Care Next Day Support for SRX300-SYS-JB
SVC-ND-SRX300JEJuniper Care Next Day Support for SRX300-SYS-JE
SVC-ND-SRX300THWJuniper Care Next Day Support for SRX300-TAA (HW Support Only)
SVC-ND-SRX320HWJuniper Care Next Day Support for SRX320 (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX320JBJuniper Care Next Day Support for SRX320-SYS-JB
SVC-ND-SRX320JBPJuniper Care Next Day Support for SRX320-SYS-JB-P
SVC-ND-SRX320JEJuniper Care Next Day Support for SRX320-SYS-JE
SVC-ND-SRX320JEPJuniper Care Next Day Support for SRX320-SYS-JE-P
SVC-ND-SRX320PHWJuniper Care Next Day Support for SRX320-POE (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX320THWJuniper Care Next Day Support for SRX320-TAA (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX32PTHWJuniper Care Next Day Support for SRX320-POE-TAA (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX340HWJuniper Care Next Day Support for SRX340 (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX340JBJuniper Care Next Day Support for SRX340-SYS-JB
SVC-ND-SRX340JEJuniper Care Next Day Support for SRX340-SYS-JE
SVC-ND-SRX340THWJuniper Care Next Day Support for SRX340-TAA (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX345B2AJuniper Care Next Day Support for SRX345-SYS-JB-2AC
SVC-ND-SRX345DHWJuniper Care Next Day Support for SRX345-DUAL-AC (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX345E2AJuniper Care Next Day Support for SRX345-SYS-JE-2AC
SVC-ND-SRX345HWJuniper Care Next Day Support for SRX345 (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX345JBJuniper Care Next Day Support for SRX345-SYS-JB
SVC-ND-SRX345JEJuniper Care Next Day Support for SRX345-SYS-JE
SVC-ND-SRX345THWJuniper Care Next Day Support for SRX345-TAA and SRX345-DC-TAA (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX34DTHWJuniper Care Next Day Support for SRX345-DUAL-AC-T (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased separately)
SVC-ND-SRX380JBJuniper Care Next Day Support for SRX380-P-SYS-JB-AC
SVC-ND-SRX380JBTJuniper Care Next Day Support for SRX380-SYS-JB-AC-T-AC
Loading...
Juniper License S-RA3-SRX380-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-SRX380-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-EX-A-C2-P
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-EX-A-C2-P

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-RA3-SRX340-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-SRX340-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-RA3-25CCU-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-25CCU-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper license EX-24-EFL
 • Hãng: Juniper
 • Part: EX-24-EFL

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-SRX380-A2-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-SRX380-A2-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License EX-48-EFL
 • Hãng: Juniper
 • Part: EX-48-EFL

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-RA3-SRX345-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-SRX345-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-RA3-SRX300-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-SRX300-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Juniper License S-RA3-SRX320-S-1
 • Hãng: Juniper
 • Part: S-RA3-SRX320-S-1

Giá chưa bao gồm VAT

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Juniper Care Next-Day Support For EX Series”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333